Nicholas Di Genova的怪兽世界

 

Nicholas Di Genova24岁,生活在加拿大多伦多。他生活在他自己的工作室- 云宫(The Cloud Palace),他的怪兽朋友们每天陪着他。目前他最好的朋友是一条巨大的鱼怪,这条亚口鱼长着胳臂和大腿。

 

 

他习惯用墨水和水彩在纸上作画,并且很坚持。他经常需要查询许多素材运用到他的工作中,所以他的工作室总是堆满了书。他还创作一些聚酯油漆作品,这种方法很像动画制作流程,墨水在 聚脂薄膜的一面,动画内容画在另一面。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

转载须注明: 内容转载自:灵感日报

本文链接地址: Nicholas Di Genova的怪兽世界

Post Comment